ochrana osobních údajů

POLITIKA DŮVĚRNOSTI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE.

Klademe velký důraz na otázky ochrany soukromí všech osob, které používají naše výrobky a služby.

Internetové stránky ziaja.com mají sloužit především ke zpřístupňování informací, které se týkají naší společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., nabízených výrobků a služeb a také umožnit kontakt osobám, které o to mají zájem.

Informace, které pomocí našich WWW stránek shromažďujeme, můžeme použít v souvislosti s předmětem našeho podnikání, především v rámci prezentace nabídek našich výrobků a služeb, aby umožnily prezentaci co nejlepší nabídky a podpořily marketingové a prodejní aktivity.

Tato politika důvěrnosti obsahuje veškeré údaje, které jsou získávány prostřednictvím našich WWW stránek a také ty, které nám jsou předávány přímo nebo nepřímo v souvislosti s naší hospodářskou činností.

Níže popisujeme, jaké informace shromažďujeme, za jakým účelem, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou používány.

Politika důvěrnosti obsahuje také informace o bezpečnosti údajů a také o našich oprávněních v rozsahu přístupu a dohledu nad údaji, které nám byly předány.

 

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správcem osobních údajů je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. se sídlem v Gdaňsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdaňsk, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném obvodním soudem Gdaňsk-Sever v Gdaňsku, VII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000021573 (dále: správce osobních údajů).

Kontaktovat nás můžete zasláním dopisu na adresu našeho sídla:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

ul.Jesienna 9

80-298 Gdaňsk, Polsko

 a/nebo odesláním e-mailu na adresu ziaja@ziaja.com nebo odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře, který je umístěn na stránkách https://ziaja.com/kontakt.

Můžete také kontaktovat přímo naše zaměstnance, kteří zastupují jednotlivá oddělení/oblasti, a jejichž kontaktní údaje jsou zpřístupněny na našich WWW stránkách, zejména na stránce https://ziaja.com/kontakt.

INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Našim pověřencem pro ochranu osobních údajů je [jméno a příjmení]. Ve věci otázek, které se týkají pravidel zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů tak, že mu pošlete e-mail na adresu iod@ziaja.com nebo pošlete vhodně adresovaný dopis na adresu našeho sídla:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ul. Jesienna 9

80-298 Gdaňsk, Polsko

INFORMACE O ÚČELECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje, shromažďované prostřednictvím našich WWW stránek, budou zpracovány především v souvislosti s vedením marketingových aktivit a také pro zajištění komunikace.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účely, které souvisí se shromažďování informací o uchazečích o zaměstnání.

Shromažďujeme také osobní údaje, které se týkají jiných osob, takových jako jsou zaměstnanci, spolupracovníci, odesílatelé a příjemci korespondence, obchodní partneři a jejich reprezentanti, hosté, zákazníci a osoby, které reklamují zboží nebo služby. Zpracování těchto osobních údajů se odehrává převážně v souvislosti s plněním povinností, které vyplývají z právních předpisů nebo aktivitami, které provádíme za účelem zjištění, vymáhání nebo ochrany před nároky.

Více podrobnějších informací na toto téma najdete v příslušných dokumentech, tzv. informačních doložkách, které zveřejňujeme v rámci této politiky důvěrnosti nebo zpřístupňujeme přímo pokaždé v procesu získávání osobních údajů.

INFORMACE O ZPŮSOBECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje, shromažďované prostřednictvím našich WWW stránek, pro něž jsme správci osobních údajů, získáváme přímo od osob, kterých se týkají, pomocí formulářů, e-mailových zpráv nebo na základě spojení, která jsou navazována prostřednictvím prohlížeče WWW stránek s naším serverem.

Tyto osobní údaje zpracováváme automatizovaným způsobem, hlavně pomocí informačních systémů, a v a případě získávání údajů, které nám byly předány v písemných listovních zásilkách, je také zpracováváme ručně.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM PŘEDÁVÁTE PŘÍMO.

Osobní údaje, pro něž jsme správci osobních údajů, získáváme přímo od Vás v procesu odesílání formulářů, které jsou umístěné na našich WWW stránkách, e-mailových zpráv nebo písemné korespondence. Tyto obsahují především údaje uvedené osobou, které se týkají, takové jako jméno, příjmení, e-mailová adresa.

V případě, že prostřednictvím naší WWW stránky využíváte také jiné služby, můžete být požádáni o uvedení většího počtu osobních údajů, ale pouze tehdy, kdy je to zcela nezbytné pro správné provedení služby nebo splnění povinností, které vyplývají z právních předpisů, nebo s tím souhlasíte.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVANÉ AUTOMATICKY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY.

Během používání našich WWW stránek získáváme také údaje, které jsou poskytovány Vašim prohlížečem nebo Vašim zařízením, pomocí kterého se připojujete k síti internet. Tyto údaje se týkají především způsobu používání našich WWW stránek a slouží nám k monitorování zájmu o naše výrobky a nabídky, zkvalitňování použitých řešení nebo přizpůsobení obsahu a nabídek na výrobky a služby. Tyto informace se mohou týkat IP adresy Vašeho připojení k sítí internet, typu prohlížeče WWW stránek, druhu operačního systému, času, který trávíte na našich WWW stránkách, nabídek, které si prohlížíte a vybíráte.

Více podrobnějších informací na toto téma najdete v dokumentu: Informační doložka. Uživatelé WWW stránek.

INFORMACE O PRÁVNÍCH ZÁKLADECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje, jejichž jsme správci osobních údajů, jsou zpracovány především v souvislosti s marketingem vlastních výrobků a služeb, za účelem umožnění kontaktu a také v souvislosti s náborem zaměstnanců.

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány za účelem komunikace, je legitimní účel správce osobních údajů, který je realizován v souvislosti s vedením dokumentace za účelem dokazování v případě zjištění, vymáhání nebo ochrany před nároky.

Právním základem zpracování osobních údajů shromažďovaných za účelem správného provedení procesu náboru je povinnost, která vyplývá z právních předpisů, jež se týkají shromažďování a zpracování informací o uchazečích o zaměstnání.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také v souvislosti s realizací jiných závazků, které vyplývají z právních předpisů, za účelem provedení smlouvy nebo na základě souhlasu, který byl vyjádřen při shromažďování osobních údajů nebo při jejich zpracování.

Více podrobnějších informací na toto téma najdete v příslušných dokumentech, tzv. informačních doložkách, které zveřejňujeme v rámci této politiky důvěrnosti nebo zpřístupňujeme přímo pokaždé v procesu získávání osobních údajů.

INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme do okamžiku odvolání souhlasu nebo podání námitky vůči jejich dalšímu zpracování.

Osobní údaje získané v souvislosti s vedením korespondence zpracováváme do okamžiku uplynutí doby zjištění, vymáhání nebo ochrany před nároky.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s náborem zaměstnanců zpracováváme do okamžiku ukončení procesu náboru a v případě vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vedení databáze uchazečů pro příští nábory - do doby odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb zpracováváme po dobu poskytování služby v rozsahu, který je nezbytný pro její správné provedení, a po této době pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění povinností, jež vyplývají z právních předpisů v souvislosti s případnými nároky nebo ochranou před nároky.

Více podrobnějších informací na toto téma najdete v příslušných dokumentech, tzv. informačních doložkách, které zveřejňujeme v rámci této politiky důvěrnosti nebo zpřístupňujeme přímo pokaždé v procesu získávání osobních údajů.

INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje budou zpřístupňovány především našim zaměstnancům v souladu s pravomocemi a oprávněními, která jim byla udělena, za účelem zajištění správné obsluhy realizovaných procesů zpracování osobních údajů a také po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu.

Naši zaměstnanci byli proškoleni z pravidel zpracování osobních údajů, která jsou platná v Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., z platných právních předpisů, které se týkají pravidel zpracování a ochrany osobních údajů, a také byli zavázáni k dodržení důvěrnosti těchto informací.

V opodstatněných případech mohou být osobní údaje také zpřístupněny důvěryhodným spolupracujícím subjektům, a to pouze za účely, které souvisí s poskytováním služby nebo zajištění jejího správného poskytnutí.

Osobní údaje mohou být také poskytnuty našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, a to v situacích, kdy to bude nezbytné pro realizaci jeho úkolů, které předpokládají právní předpisy a vnitřní procedury.

INFORMACE O REALIZOVANÝCH PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ŽÁDOSTI O POŽADAVKY NA REALIZACI PRÁV SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zajišťujeme veškeré možné, technicky a organizačně dostupné prostředky, aby osoby, kterých se osobní údaje týkají, mohly využívat svá práva bez překážek. Proto prosíme o zasílání veškerých žádostí a požadavků, které se týkají realizace práv subjektů osobních údajů, které vyplývají z právních předpisů, na naši e-mailovou adresu ziaja@ziaja.com.

V opodstatněných případech, s ohledem na provedení správné identifikace osoby, Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nebo doručení nezbytných dokumentů, které potvrdí Vaši totožnost.

Veškeré požadavky, které souvisí s realizací Vašich práv, je třeba oznámit přímo správci osobních údajů, v situaci, kdy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jako zpracovávající subjekt, tedy na objednávku jiného správce osobních údajů, Vás o tom budeme vhodným způsobem a v odpovídajícím rozsahu informovat.

PRÁVO NA SVOBODNÉ VYJÁDŘENÍ NEBO ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo na svobodné vyjádření nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, Vám zajistíme možnost jeho odvolání, a to v libovolném okamžiku.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě legitimního účelu, kterým je mezi jinými marketing vlastních produktů a služeb. V takovém případě Vám také poskytujeme možnost odvolání souhlasu s takovou aktivitou nebo na podání námitky vůči takové aktivitě.

Odvolání souhlasu bude mít okamžitý účinek od okamžiku svého podání a nebude mít vliv na zpracování osobních údajů, které se odehrálo před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky, může Vám ale znemožnit další využívání služeb nebo našich WWW stránek, a to námi určeným způsobem.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli. Toto právo realizujeme především s použitím prostředků elektronické komunikace, a to tak, že Vám na Vaši žádost zpřístupňujeme informace o Vámi poskytnutých osobních údajích, a také o tom, jaké osobní údaje máme v současné době k dispozici.

Můžete od nás také získat kopie osobních údajů, které máme k dispozici. V takovém případě Vám doručíme kopii Vámi poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, všeobecně používaném formátu, který je vhodný pro strojové čtení. Příprava, zpracování a předání první kopie osobních údajů je bezplatné.

V případě dalších požadavků Vám můžeme účtovat poplatek, který vyplývá z nákladů na přípravu, zpracování a doručení těchto osobních údajů. V takovém případě Vás budeme informovat o výši tohoto poplatku před zpracováním další kopie těchto osobních údajů.

PRÁVO NA ÚPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo na úpravu (opravu) svých osobních údajů. Toto právo realizujeme především s použitím prostředků elektronické komunikace, a to tak, že Vám umožníme předat informaci o změně Vašich osobních údajů. V případě, kdy to nebude možné, máte právo žádat, abychom okamžitě provedli vhodnou opravu osobních údajů, jejich doplnění nebo odstranění.

PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo žádat o odstranění Vašich osobních údajů. Toto právo realizujeme na základě jednoznačné žádosti o odstranění osobních údajů, která nám byla doručena. Žádost o odstranění osobních údajů může mít za následek přerušení poskytování služby, případně přerušení používání námi zpřístupněných služeb a nástrojů nebo služeb našich důvěryhodných partnerů.

Právo na odstranění osobních údajů můžete použít pokud:

  • osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, za kterými byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány;
  • odvoláváte souhlas se zpracováním osobních údajů, na kterém je založeno zpracování a neexistuje jiný právní základ jejich dalšího zpracování;
  • osobní údaje nebyly zpracovány v souladu se zákonem;
  • osobní údaje musí být odstraněny za účelem splnění právní povinnosti, kterou předpokládá unijní právo nebo právo členského státu.

Realizace práva na žádost o odstranění osobních údajů však může být omezena, pokud je toto zpracování nezbytné, abychom splnili povinnost, která vyplývá z právních předpisů nebo pro zjištění, vymáhání nebo ochranu před nároky.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů. Toto právo realizujeme na základě jednoznačné žádosti o omezení zpracování včetně zdůvodnění, která nám byla doručena.

Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete použít pokud:

  • zpochybňujete správnost poskytnutých osobních údajů - na dobu, která umožní ověření správnosti zpochybněných osobních údajů;
  • není zpracování osobních údajů v souladu se zákonem, ale nesouhlasíte s odstraněním Vašich osobních údajů;
  • osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou nezbytné pro realizaci účelu, za jakým jsme je zpracovávali, ale jsou pro Vás důležité pro zjištění, vymáhání nebo ochranu před nároky;
  • nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů s ohledem na výjimečnou situaci, která byla uvedena v předpisech o ochraně osobních údajů.

PRÁVO NA PODÁNÍ NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo na podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo realizujeme na základě jednoznačné námitky, která se týká zpracování osobních údajů, a která nám bude doručena.

Právo na podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů můžete použít v situaci, kdy toto zpracování probíhá v souvislosti s realizací naší legitimní záležitosti - např. marketingu vlastních výrobků a služeb.

PRÁVO NA PŘENÁŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Máte právo podat žádost, která se týká přenesení osobních údajů k jinému poskytovateli služeb. Nicméně s ohledem na bezpečnost a vzhledem k tomu, že neexistují standardy, které souvisí s přenášením osobních údajů, nejsme schopni takové žádosti vyhovět. V souladu s pravidly, která jsme přijali, však od nás můžete dostat kopii doručených osobních údajů.

PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI K DOZOROVÉMU ORGÁNU.

V každém okamžiku máte právo podat stížnost, která souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů, a to k dozorovému orgánu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko.

Respektujeme Vaše soukromí a zaručujeme Vám možnost uplatnění práv, která vyplývají z právních předpisů, které se týkají zpracování osobních údajů. Za účelem vyhnutí se zbytečným sporům Vás před podáním takové stížnosti vybízíme k přímému kontaktu s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů (iod@ziaja.com) nebo přímo s naším týmem (ziaja@ziaja.com).

OMEZENÍ, KTERÁ SOUVISÍ S REALIZACÍ PRÁV SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Výše uvedená práva a způsob jejich uplatňování může být v opodstatněných případech omezen. Taková situace nastane v případě, že toto omezení bude vyplývat z povinnosti, které jsou uvedeny v právních předpisech, které jsme povinni dodržovat. V takovém případě Vám doručíme adekvátní informaci včetně zdůvodnění našeho rozhodnutí.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Jak naše WWW stránky, tak nástroje, které používáme při realizaci služeb informačního společenství, se skládají z informačních systémů, ve kterých probíhají automatické procesy zpracování osobních údajů.

Toto zpracování může být spojeno s procesem profilování. Profilování osob, které navštěvují naše WWW stránky, probíhá způsobem, který těmto osobám nezpůsobuje žádné negativní právní, finanční ani jiné následky.

Úkolem aktivit, které provádíme v rámci automatizovaného zpracování osobních údajů, je zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, výrobků a přizpůsobení nabídky očekáváním našich zákazníků.

INFORMACE O PROFILOVÁNÍ.

Za účelem přizpůsobení nabídky, zlepšení funkcí a zvýšení funkčnosti našich WWW stránek a námi zpřístupňovaných nástrojů shromažďujeme a zpracováváme informace o způsobu, jakým návštěvníci našich WWW stránek tyto stránky používají a také, jaké výrobky a služby je zajímají.

Informace jsou používány také pro statistické a analytické účely a mohou být používány také pro automatizované procesy přizpůsobení nabídky včetně účelů, které souvisí s marketingem našich výrobků a služeb.

INFORMACE O COOKIES.

Cookies je druh technologie, která ukládá data a shromažďuje je ze zařízení, která používáte při návštěvě našich WWW stránek, při používání našich řešení, nástrojů a služeb, jež jsou dostupné prostřednictvím prohlížeče WWW stránek nebo při čtení e-mailových zpráv, které se odvolávají na WWW stránky (obsahují grafické prvky).

Kromě souborů cookies používáme my a dodavatelé nástrojů a služeb také jiné dostupné technologie, které umožňují ukládání informací ve Vašem systému / prohlížeči WWW stránek, a to ve vhodných datových úložištích (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na našich WWW stránkách můžeme umísťovat částí kódů analytických nástrojů dodávaných jinými dodavateli, které umožňují ukládání souborů cookies v doménách těchto služeb. Tato řešení nám slouží k monitorování kvality našich WWW stránek a našich služeb, jejich funkce a také monitorování chování uživatelů.

DRUHY COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ, KTERÉ JSOU POUŽÍVANÉ NA NAŠICH WWW STRÁNKÁCH.

Níže představujeme popis druhů cookies a podobných technologií.

DRUH TECHNOLOGIE

POPIS POUŽITÍ

Relační cookies

Relační cookies jsou vytvářeny v systému/prohlížeči uživatele pokaždé po vytvoření uživatelské relace - tedy po navázání spojení mezi prohlížečem uživatele a danou WWW stránkou.

Relační cookies jsou smazány po ukončená uživatelské relace - např. po zavření okna prohlížeče WWW stránek. Informace uložené v relačních cookies jsou v tomto případě automaticky mazány.

Trvalé (permanentní) cookies

Trvalé (permanentní) cookies jsou vytvářeny v systému/prohlížeči uživatele po první návštěvě dané WWW stránky nebo po provedení určité činnosti.

Trvalé cookies nejsou, na rozdíl od relačních cookies, odstraňovány v okamžiku ukončení uživatelské relace. Trvalé cookies jsou prohlížečem odstraněny automaticky po uplynutí určité doby. Mohou být také odstraněny ručně uživatelem.

Session Storage

Datové úložiště, které je protějškem cookies, ale s výrazně větší datovou kapacitou (soubory cookies mají omezení, která souvisí s jejich počtem a počtem údajů, které mohou obsahovat).

Informace z úložiště prohlížeče Session Storage jsou ukládány a čteny pouze na výslovnou žádost odesílány do prohlížeče uživatele WWW stránek. Údaje shromážděné v úložišti Session Storage jsou odstraňovány podobně jako relační cookies po zavření okna prohlížeče WWW stránek.

Local Storage

Datové úložiště, ve kterém jsou ukládány informace, jež jsou trvalým způsobem uchovávány v systému / prohlížeči WWW stránek uživatele do doby, než jsou odstraněny.

Data uložená v datovém úložišti Local Storage nejsou dostupná pro WWW server, který reprezentuje danou stránku, automaticky, ale pomocí vhodných skriptů (java script, flash), které jsou umístěné na dané stránce nebo jsou odesílány do prohlížeče uživatele z jiných WWW serverů (např. umístěním části kódu, který pochází z jiného WWW serveru - ikony společenství Facebook, Twitter, Google).

IndexedDB

Datové úložiště, které je interní databází WWW prohlížeče, který slouží pro uchovávání velkého množství dat. Toto úložiště umožňuje uchovávat data ve strukturované podobě a také v podobě souborů.

Data jsou uchovávána v podobě objektů, ke kterým je přístup omezen pouze pro určité zdroje dat - domén nebo subdomén, pomocí kterých byly napsány.

 

Soubory cookies a podobné technologie používáme pro zlepšení efektivity našich WWW stránek a nabízených služeb informačních společenství a abychom našim zákazníkům nabídli propracovanější nabídku výrobků, která je přizpůsobená jejich očekáváním a preferencím.

Analýza dat a údajů, které jsou zaznamenávány v námi používaných analytických systémech na základě používání souborů cookies a podobných technologií, nám ukazuje, jaký obsah je pro návštěvníky našich WWW stránek nejzajímavější.

Současně nám používání anonymních souborů cookies a podobných technologií umožňuje prezentovat lepší obsahy bez nutnosti zasílání anket a provádění aktivit metodou pokusů a omylů nebo testů volby.

Díky používání technologie cookies a podobných technologií jsme schopni určit, co bychom měli zlepšit a jakým prvkům na našich WWW stránkách se máme vyhnout, díky čemuž jsou naše WWW stránky přátelštější.

ÚČEL POUŽÍVÁNÍ COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ.

Níže podrobně popisujeme účel používání jednotlivých technologií.

ÚČEL POUŽÍVÁNÍ

DRUH TECHNOLOGIE

ROZSAH POUŽITÍ

Analytika a statistika

Cookies

Local Storage

Session Storage

IndexedDB

Informace zpracovávané v těchto datových úložištích slouží k provádění analýz, zpracovávání statistik, monitorování chování uživatelů a zákazníků na WWW stránkách a prezentaci našich reklam (na našich WWW stránkách a také na jiných stránkách, které obsluhují marketingové platformy, jejichž služby používáme), čehož účelem je zlepšování našich WWW stránek a služeb.

Autorizace uživatele

Cookies

Informace zpracovávané v těchto datových úložištích slouží k autorizaci uživatele v informačním systému. Díky informacím obsaženým v těchto datových úložištích jsme schopni správně identifikovat uživatele.

Konfigurace služby

Cookies

Local Storage

Informace zpracovávané v těchto datových úložištích slouží k uchování oblíbených nastavení, které jste si zvolili v rámci WWW stránek a služeb. Díky informacím obsaženým v těchto datových úložištích si můžeme zapamatovat nastavení a konfiguraci WWW stránek a služeb vybraných prvků, náhledy stránek.

Jazyková nastavení rozhraní

Cookies

Informace zpracovávané v těchto datových úložištích slouží k uchování jazykových nastavení WWW stránek nebo služeb, které jste si zvolili. Díky informacím obsaženým v těchto datových úložištích Vám můžeme vždy prezentovat správnou jazykovou verzi.

Reklama

Cookies

Informace zpracovávané v těchto datových úložištích slouží k poskytování uživatelům a zákazníkům obecných reklam a reklam přizpůsobených jejich preferencím.

 

Většina prohlížečů internetových stránek umožňuje blokování a mazání všech nebo vybraných cookies na úrovni nastavení prohlížeče nebo nastavení adekvátního upozornění před uložením těchto informací v systému nebo prohlížeči uživatele.

Je ale nutné upozornit na skutečnost, že změny těchto nastavení, které spočívají v omezení používání cookies mohou mít vliv na některé funkce, jež jsou na našich internetových stránkách dostupné např. znemožnění autorizace a ověření (přihlášení k uživatelskému účtu). Pokud neprovedete změnu těchto nastavení, znamená to, že souhlasíte s používáním cookies.

V případě, kdy uživatel navštíví naše WWW stránky na daném zařízení nebo z daného prohlížeče WWW stránek poprvé, zobrazujeme mu adekvátní zprávu o shromažďování a zpracování informací na základě souborů cookies a jiných podobných technologiích.

 

ZMĚNA NASTAVENÍ COOKIES.

V případě, že uživatel našich WWW stránek nemá zájem o to, abychom automaticky zpracovávali informace na základě souborů cookies a jiných podobných technologií, vybízíme jej ke změně výchozích nastavení prohlížeče.

Změny nastavení cookies v nejoblíbenějších vyhledávačích:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs=CS

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-

Opera:  https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari:  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CS

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cs/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

SEZNAM SLUŽEB DŮVĚRYHODNÝCH PARTNERŮ

Aktuální seznam služeb našich důvěryhodných partnerů a dodavatelů služeb, jejichž skripty umísťujeme na našich WWW stránkách za účelem ukládání informací v cookies a v datových úložištích s využitím jiných technologií a také, do kterých můžeme odesílat Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb informačního společenství.

SLUŽBY

WWW ADRESA

POLITIKA DŮVĚRNOSTI

Facebook

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Font Awesome

https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/privacy

Fresh Mail

https://freshmail.pl

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

FullStory

https://www.fullstory.com

https://www.fullstory.com/legal/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com

https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform

https://marketingplatform.google.com

https://policies.google.com/privacy

Heap Analytics

https://heapanalytics.com

https://heapanalytics.com/privacy

Instagram

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/legal/privacy

JS Foundation (The jQuery Foundation)

https://js.foundation

https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com

https://twitter.com/privacy

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKY

PRAVIDLA PRO AKTUALIZACI DOKUMENTU.

V závislosti na požadavcích a principech provozované hospodářské činnosti a změnách právních předpisů budeme aktualizovat tuto politiku důvěrnosti odpovídajícími záznamy.

O veškerých změnách budeme informovat osoby, které navštěvují naše WWW stránky, umístěním odpovídajících informací na stránce této politiky důvěrnosti. V případě podstatných změn, které souvisí s ochranou soukromí a ochranou osobních údajů, můžeme navíc poslat na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, další informace nebo od Vás můžeme vyžadovat opětovný souhlas s pravidly pro zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v souvislosti se zpracováním údajů na základě cookies a jiných podobných technologií.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Tato politika důvěrnosti je v platnosti ode dne zveřejnění, tedy od 1. srpna 2018.