INFORMAČNÍ DOLOŽKA. ÚČASTNÍCI AKCÍ.

Tento dokument je prvkem systému řízení bezpečností informací, který je platný v Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., a je používán v rozsahu v souladu s přijatými bezpečnostními politikami.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou splněním povinnosti správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (nařízení 2016/679, GDPR).

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správcem osobních údajů je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. se sídlem v Gdansku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko, která má DIČ 5840201186, REGON (IČO) 008102970, KRS 0000021573.

Ve všech záležitostech, které souvisí se zpracováním osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • listovní zásilkou na adresu: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko;
 • pomocí kontaktního formuláře a kontaktní údaje uvedené na internetové stránce
  Kontakt: https://ziaja.com/kontakt;
 • pomocí e-mailu: ziaja@ziaja.com.

INFORMACE O ÚČELECH, PRÁVNÍCH ZÁKLADECH DOBĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Realizace pravidel akce.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy a provedení smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) v souvislosti s realizací pravidel akce.

30 dnů od ukončení akce.

Vedení účetní a‑daňové dokumentace.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) v souvislosti s předpisy Zákona o účetnictví a jiných daňových předpisů.

5 let od ukončení kalendářního roku počítaje od dalšího roku, ve kterém byla ukončená smlouva.

Zpracování a udělení odpovědi na dotaz nebo jinou žádost.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které spočívají v 
možnosti předání odpovědi na dotaz nebo žádost, které se týkají vedené činnosti.

Doba udržování stávajících vztahů např. odpovědi na dotazy, prezentace nabídek, výměna korespondence.

Obsluha, vymáhání a ochrana v případě vzniku vzájemných nároků.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které se týkají práva na ochranu nebo vymáhání v případě vzniku vzájemných nároků.

Po dobu, ve které mohou mít strany, jež vedou konverzaci, oprávněné občanskoprávní nároky (doba promlčení nároků).

Řešení reklamací, stížností a návrhů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které spočívají ve snaze zajistit vysokou kvalitu výrobků a služeb a také dobrého jména podnikatele.

Do doby promlčení případných vzájemných nároků, maximálně 10 let od ukončení kalendářního roku počítaje od dalšího roku, ve kterém vznikla událost, která mohla stanovit základ nároků.

Přímý marketing.

Zpracování je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. 
f GDPR), které spočívají v propagaci podnikatele a také nabízených služeb a výrobků.

Do okamžiku podání námitky.

 

INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

 • oprávněným zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.;
 • subjektům, které poskytují vybrané služby společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. včetně: právních, finančních, informačních a komunikačních služeb a také služeb fyzické ochrany;
 • oprávněným orgánům státní správy, včetně finančních úřadů a úřadům daňové kontroly;

Osobní údaje jsou poskytovány pouze důvěryhodným příjemcům a zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

 

 INFORMACE O REALIZOVANÝCH PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči těmto osobním údajům následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům a také na obdržení jejich kopie, pokud nebude mít právo na získání kopie nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob;
 • právo na korekci (úpravu) svých osobních údajů, pokud nejsou správné;
 • právo na odstranění osobních údajů v situaci, kdy jejich zpracování není prováděno za účelem splnění povinnosti, která vyplývá z právního předpisu nebo není nezbytné pro zjištění, vymáhání nebo ochrany před nároky;
 • právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů s důvodu Vaší zvláštní situace v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s realizací legitimního zájmu společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. V případě podání námitky nebudou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko;

INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, ale je nezbytné pro realizace pravidel akce.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM PŘIJÍMÁNI ROZHODNUTÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.

Vaše osobní údaje nebudou sloužit k přijímání automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování.

INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích států, tedy mimo evropský hospodářský prostor.